Grundtvig daugiašalis projektas

 

   

“REALIZE – Transkultūrinis biografinis darbas suaugusiųjų švietimui”

REALIZE sąvoka turi dvi prasmes: pirma, suprasti arba sužinoti, ir, antra – įgyvendinti, realizuoti. Arba taikant biografinius savęs pažinimo, mąstymo, jautimo ir veikimo būdus tapti sąmoningu ir iš naujo į(si)vertinti. Tokiu būdu transkultūrinis biografinis darbas (TBD) skatina individualius ir kolektyvinius asmens šaknų ir išteklių, įtakojamų jo unikalios biografijos, pažinimo procesus. TBD taikymas suaugusiųjų švietimui leidžia sustiprinti asmeniui palankią elgseną ir sprendimų priėmimo praktiką, o taip pat sukurti įgalinančias ateities vizijas. Transkultūrinė biografinė savimonė kelia individo savigarbą ir tuo pat metu sustiprina žmonių tarpusavio priklausomybės, atsirandančios nuolatinės tarpusavio sąveikos metu, suvokimą. Gyventi reiškia mokytis iš naujų situacijų, žmonių ir kultūrų. Mokytis reiškia keistis.
Transkultūrinis biografinis darbas skatina ir lydi aukščiau minėtus gyvenimo procesus.
REALIZE yra finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą – Grundtvig daugiašalių projektų – programos. 2010 – 2012 m. laikotarpiu septynios institucijos iš penkių šalių dirba kartu, keičiasi ir dalinasi savo kompetencijomis šiais klausimais: biografinio metodo taikymas moksliniams tyrimams, biografinio darbo metodo taikymas suaugusiųjų švietimui ir transkultūrinio biografinio darbo specialistų rengimas, transkultūrinės patirties panaudojimas dirbant su migrantais ir kitomis grupėmis. Projekto koordinatorius: Orientavimo ir mokymo centras Speha Fresia (Roma, Italija), projekto partneriai: Süleyman Demirel universitetas (Isparta, Turkija), Mykolo Romerio universitetas (Vilnius, Lietuva), Tarpkultūrinė asociacija Griot, ne pelno organizacija, dirbanti migrantų integracijos srityje (Roma, Italija), Suaugusiųjų švietimo centras [Haus der Begegnung] (Insbrukas, Austrija) ir Socialinių mokslinių tyrimų, švietimo ir informacijos centras [FTB] (Insbrukas, Austrija). Kaip tylusis partneris į projektą
įsijungė Šveicarijos Suaugusiųjų mokymosi Federacija [Swiss Federation of Adult Learning – SFAL] (Šveicarija).

Projekto partneriai plėtoja TBD tikslus, turinį ir išteklius, taip pat sukuria ir aprobuoja bandomųjų mokymų modulius, taikomus specialistų, kurie dirba ar dirbs transkultūriniame kontekste, švietimui.

2011-2012 m. rudenį – žiemą keturios šalys-partnerės aprobuoja mokymo modulius, įtraukdamos nacionalinius dalyvius ekspertus. Mokymų dalyviai atrenkami atsižvelgiant į transkultūrinio biografinio darbo kompetenciją dirbant su žmonėmis transkultūriniame kontekste. TBD metodais siekiama paskatinti skirtingų kultūrų žmones susikurti visaverčiam gyvenimui būtiną stabilų tapatumo pagrindą ir palengvinti prieigą prie švietimo sistemos ir viešųjų paslaugų integruoto tinklo, pavyzdžiui, socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo, profesinio orientavimo, mokymo, darbo rinkos, aktyvaus pilietiškumo, kultūrinės saviraiškos ir kt. srityse.

Teigiamas savęs vertinimas apjungia sėkmingą įžengimą į švietimo ir darbo karjeras ir pasitenkinimą studijų ir darbo veikla, kas suteikia galimybę asmeniui įprasminti save visuomenėje. Tačiau transkultūriniuose kontekstuose gali reikštis prieštaringi reikalavimai. Todėl transkultūrinio gyvenimo praktikos verčia individus sukurti stabilius sprendimų priėmimo psichinius ir mentalinius pagrindus – išsiaiškinti atrankos kriterijus ir dinaminius suvokimo ir patirties interpretavimo būdus, rasti būdus, kaip subalansuoti įvairovę, skirtumus ir prieštaravimus. TBD priemonėmis inicijuojami komunikacijos procesai, kuriais siekiama atskleisti subtilų ir įsijaučiantį patirties ir motyvacijos tarpusavio santykį. Tarpkultūrinis bendravimas gali būti praktikuojamas ir mokomas kaip bendravimo stilius, kuris iškelia ryšius, santykius ir panašumus, skirtingu laipsniu jungiant žmones, o ne atskiriant juos. Be to, žmonės taikydami TBD darbo metodus gali išsiaiškinti, kaip elgtis sudėtingose gyvenimo situacijose. TBD siūlo žmonėms, ypač patiriantiems socialinę atskirtį, kuriems trūksta apsisprendimui reikalingos erdvės, laiko ir priemonių, naujas savęs supratimo ir savirealizavimo galimybes.

TBD metodų taikymas reikalauja ramaus laiko. Užsiėmimams reikia pakankamai laiko ir vietos, kad būtų galima atskleisti netikėtus mokymosi procesus ir transformacijas. TBD akcentuoja dėmesį ne į rezultatą (nors ir tikslai yra apibrėžti) bet į vyksmą – procesą.

2012 m. rudenį bus publikuotas TBD metodų vadovas instruktoriams, kuriame bus pristatomas TBD metodas, aptariami bandomųjų mokymų, vykdytų keturiose partnerių šalyse rezultatai, ekspertų dalyvių atsiliepimai bei pateikiami aprobuoti TBD metodai, TBD mokymų planai, kurie gali būti naudingi plačiam socialinių / švietimo darbuotojų ratui.

Tarpiniai ir galutiniai rezultatai bus pristatyti ir aptarti visuomenei tarptautinėje konferencijoje Vilniuje, Lietuvoje (2012 m. gegužę) ir baigiamajame renginyje Insbruke, Austrijoje (2012 m. ruduo / žiema).

Norėdami daugiau sužinoti apie REALIZE ir sekti mūsų veiklą, apsilankykite mūsų projekto interneto svetainėje: http://www.realizeproject.eu
Iki malonių susitikimų interneto svetainėje!
REALIZE partneriai

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija ne atsako už bet kokį galimą informacijos, kuri patalpinta čia, panaudojimą

Comments are closed.